Algemene voorwaarden Tien Tenen kinderschoenen 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Tien Tenen kinderschoenen en koper waarop Tien Tenen kinderschoenen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Bij vragen kunt u zich wenden tot Tien Tenen kinderschoenen, uitsluitend via e-mail.
Tien Tenen kinderschoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele druk-, tiep-, zet- of beeldfouten.
Tien Tenen kinderschoenen verleent geen garantie op:

  • Slijtage door speelgedrag
  • Ritsen
  • Lak
  • Neuzen
  • Uitverkoopartikelen

Algemeen: Op al onze artikelen zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Omdat de kleuren van onze artikelen getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. Leveringen zijn uitsluitend mogelijk binnen alle EU landen.
De prijzen op deze site kunnen afwijken van onze winkelprijzen.
De prijzen op deze site gelden uitsluitend voor bestellingen die verzonden worden door TNT Post. Door het gebruik van de internetsite van Tien Tenen kinderschoenen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

Aankopen: Alle aankopen bij Tien Tenen kinderschoenen zijn vrijblijvend. Aankopen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Tien Tenen kinderschoenen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is. Koper en Tien Tenen kinderschoenen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tien Tenen kinderschoenen gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Prijzen: De vermelde prijzen bij de foto’s zijn "vanaf prijzen". Veel merken hebben een prijssprong vanaf een bepaalde maat. Als je de maat selecteert, zie je de correcte prijs.
Betalingsvoorwaarden: 
De genoemde prijzen staan vermeld in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Tien Tenen kinderschoenen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Na bestelling van een artikel ontvangt de koper een orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur en bevat derhalve de totale kosten.
Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 48 uur. Bij uitblijven van een betaling binnen deze termijn behoudt Tien Tenen kinderschoenen zich het recht de bestelling ongedaan te maken.
Betaling geschiedt via ideal, mastercard of visa. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 3 werkdagen aan te bieden via TNT-Post. Tien Tenen kinderschoenen behoudt zich het recht voor van deze leveringstermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.

Verzending: Al onze leveringen worden bezorgd door Post NL. 

Verzendkosten: De verzendkosten naar Nederland zijn 4,95 (behalve op afgeprijsde artikelen 6,95)! Voor alle andere EU landen €14,95 (tot 2kg) / € 17,50(2-5 kg) of € 22,50(5-10kg). Het totaal te betalen bedrag, inclusief verzendkosten, zal duidelijk vermeld staan op de factuur. Wij streven ernaar om de bestelling(en) zo spoedig mogelijk doch uitsluitend binnen een termijn van 3 dagen te verzenden. Tien Tenen kinderschoenen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Tien Tenen kinderschoenen is niet verantwoordelijk voor door Post NL zoek geraakte bestellingen. Voor opruiming artikelen worden altijd verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht het bedrag.

Annulering: Iedere bestelling kan uitsluitend via e-mail worden geannuleerd, doch binnen een termijn van 7 dagen na datum van de bestelling. Buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden. Indien een koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, is de koper verplicht te betalen. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen. Tien Tenen kinderschoenen is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.

Retourneren: Indien de koper een product om welke redden dan ook (toch) wenst te retourneren, dan heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Tien Tenen kinderschoenen te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via een e-mail melding van heeft gemaakt aan Tien Tenen kinderschoenen. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het risico van de retourzending. Tien Tenen kinderschoenen gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurd. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. Franco en rembourszendingen worden door Tien Tenen kinderschoenen nooit geaccepteerd. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Hiervoor ontvangt u binnen 7 dagen het bedrag van de retour artikelen,overgemaakt op uw rekening. (verzendkosten worden niet vergoed). Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 6,75 verzendkosten. Dit alles is niet van toepassing indien, de schoenen gedragen zijn, de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen en de originele verpakking ontbreekt. Wordt de retourprocedure niet goed nageleefd worden er 8 euro administratie kosten in rekening gebracht.

Wij geven geen garantie op:
Bijzondere materialen (bijvoorbeeld, lak, glitters etc.) Neuzen Ritsen Uitverkoopartikelen
Aansprakelijkheid: Tien Tenen kinderschoenen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. 
Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. Tien Tenen kinderschoenen is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.tientenen.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
Overmacht: In geval van overmacht is Tien Tenen kinderschoenen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Voorraad: De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt koper door Tien Tenen kinderschoenen z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Tien Tenen kinderschoenen zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

Privacy: Aan Tien Tenen kinderschoenen verstrekte persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden door Tien Tenen kinderschoenen en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Bankgegevens van de klant zullen door Tien Tenen Kinderschoenen in geen enkel bestand opgeslagen worden.

Copyright: Alles wat op deze website staat mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden. Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice:
Tien Tenen kinderschoenen
Steenweg 26

5707 CG Helmond
klantenservice@tientenen.nl
Retouren kunnen met vermelding van het retournummer in het adres naar bovenstaand adres gestuurd worden.
Rekeningnummer: NL69RABO0156083744
Kamer van Koophandel te Eindhoven: 17258782
BTW nummer: NL821204063B01

Opruiming?

Wil je weten wanneer de opruiming begint? Dan vul hier je e-mailadres in?